پاسخ به پرسش های شما

وارد سایت ایدرا شوید. روی گزینه سفارش های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات میتوانید سفارش خود را ببینید. میتوانید در این قسمت روند آماده سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.
وارد سایت ایدرا شوید. روی گزینه سفارش های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات میتوانید سفارش خود را ببینید. میتوانید در این قسمت روند آماده سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.
وارد سایت ایدرا شوید. روی گزینه سفارش های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات میتوانید سفارش خود را ببینید. میتوانید در این قسمت روند آماده سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.

سیستم هوشمند ایدرا، پس از بررسی حساب کاربری در صورتی که مالک آن مشتری جدید ایدرا باشد…

سیستم هوشمند ایدرا، پس از بررسی حساب کاربری در صورتی که مالک آن مشتری جدید ایدرا باشد…